08-07-2010 - Nijsbrief FNP-Steatefraksje july 2010
03-05-2010 - Nijsbrief FNP-Steatefraksje april 2010
22-04-2010 - Steateleden dogge mei oan Grut Frysk Diktee
21-04-2010 - Nijs út de Steaten fan 21 april
29-03-2010 - Frijwilligerswurk
17-03-2010 - Nijs út Steaten fan 17 maart
24-02-2010 - Feilichheid seekonteners
10-02-2010 - Nijs út de Steaten fan 10 febrewaris
25-01-2010 - Gebietsplan NW-Fryslân
23-01-2010 - FNP skoart knap yn Steaten 2009
18-12-2009 - Gemeenten stappe út Omrin
18-12-2009 - Slagge wurkbesite Achtkarspelen
18-12-2009 - Kilometerheffing
18-12-2009 - Wer fragen oer asfaltsintrale
18-12-2009 - Fryslân, lân fan taal
18-12-2009 - Nijs út de Steaten fan 16 desimber
10-12-2009 - Digitale regiomarketing
12-11-2009 - Debat yn Steaten oer Keunstensintrum A7 wegere troch koalysje
12-11-2009 - Wurkbesite Steatefraksje oan It Hearrenfean en Skarsterlân
12-11-2009 - Jeugd leafde foar de natuer bybringe
12-11-2009 - Johannes Kramer sjocht foarút nei 2011: de Trend brekke
12-11-2009 - It Tredde Wetterhúshâldingsplan
12-11-2009 - FNP moasje bestjoerskrêft Boarnsterhim krijt mearderheid
12-11-2009 - Fryslân Kulturele Haadstêd
12-11-2009 - FNP tefreden oer antwurd 380 KV heechspanningslieding
18-09-2009 - Annigje Toering fise-foarsitter Provinsjale Steaten
18-09-2009 - Flagge foar Frysk bataljon Havelte
18-09-2009 - Bosk & Greide yn Gaasterlân belûke by nij systeem natuer- en lânskipsbehear
18-09-2009 - Brief Kolleezje oer weryndieling SW-Fryslân te posityf
18-09-2009 - Belesting foar de boarger net omheech
18-09-2009 - Fûl debat oer REC Omrin
18-09-2009 - Lânbounota
01-07-2009 - In wykein op It Amelân
01-07-2009 - Presintaasje ûndersyk 'krimp en gemeentefinânsjes'
01-07-2009 - Bedriuwsbesite Van der Galiën Koatstertille

Aktuiel
2019 FNP Fryslân - Disclaimer