Krystreses fraksjekeamer FNP Steatefraksje

Krystwinsk

Fan 22 desimber 2018 oantemei 6 jannewaris 2019 is de fraksjekeamer fan de FNP Steatefraksje sluten. Fansels binne wy fia de e-post berikber: fnpfryslan.frl  en foar dringende saken kinne jo kontakt opnimme mei ien fan de Steateleden; Corlienke de Jong, Sybren Posthumus, Klaas Fokkinga of Wopke Veenstra.

 

Wy winskje jo tige noflike Krystdagen ta en in sûn en lokkich 2019!

 

Freonlike groeten, fraksjemeiwurkers FNP Steatefraksje Tags: algemien

2019 FNP Fryslân - Disclaimer