Yde Dijkstra

 Yde portet b 15 maart 2011      Wenplak: Ljouwert

 

E-Post: y.dijkstra@fryslan.frl

Tillefoan: 058-2925803

 

Stipet de fraksje ynhâldlik. Docht ûndersyk, stelt fragen, skriuwt notysjes. Underhâldt ús webside en kontakten mei de parse. Foar fragen oer stânpunten, moasjes, amendeminten en beliedsnota's moatte jo by him wêze (moandei o/m tongersdei op kantoar).

 

 

  2019 FNP Fryslân - Disclaimer