Wietske Poelman

  Wietske Poelman 31 maaie 2016 lyts          Wenplak: Gerkeskleaster-Strobos

 

E-Post: fnp@fryslan.frl

Tillefoan: 058-2925803

 

Docht it skriuwerskip fan de fraksje. Runt ús kantoar. Wit alles fan wurklisten, notulen en argyf. Wolle jo in ôfspraak meitsje of algemiene ynformaasje dan kin Wietske jo helpe (moandeis en tiisdeis op kantoar, mar alle dagen fia de E-post).

 

  2019 FNP Fryslân - Disclaimer