Provinsjale Steaten

Jou lud stim embleem FC  

Kontakt:

FNP Steatefraksje

Provinsjehûs

Twabaksmerk 52,

8911 KZ

Postbus 20120

8900 HM Ljouwert

Tillefoan 058-2925803

E-post fnpfryslan.nl

   180px Fryske Flage 2

 

Provinsjale Steaten foarmje it demokratysk keazen parlemint fan Fryslân. Der binne 43 Steateleden dy't meielkoar 10 politike partijen fertsjintwurdigje. De FNP hat op it stuit in fraksje mei 4 sitten yn de Steaten.

 

As ynwenner fan Fryslân kinne jo de leden fan Provinsjale Steaten kieze. Dat kin ienkear yn 'e fjouwer jier by de provinsjale ferkiezingen.

 

Provinsjale Steaten hawwe trije haadtaken:

  • it fertsjintwurdigjen fan de ynwenners fan Fryslân
  • it opstellen fan de rânebetinksten foar it deistich bestjoer (Deputearre Steaten)
  • kontrolearje oft Deputearre Steaten harren wurk goed dogge

 

Provinsjale Steaten hawwe ek noch in oare taak: Sy kieze de leden fan de Earste Keamer yn Den Haag.

 

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer