06-11-2012 - FNP nijsbrief Steaten oer regearakkoart
Plan Lânsdielen 'bile oan de woartel fan Fryslân'

02-10-2012 - FNP nijs út de Steaten fan septimber
Nijsbrief Steatefraksje no online

19-07-2012 - Simmersluting, ynvestearje yn OV en fakmanskip
Nijsbrief FNP Steatefraksje no online

28-06-2012 - Provinsje stekt soad jild yn Fryske natuer
Ekstra jild foar greidefûgels troch FNP-amendemint

02-05-2012 - Wynmoleplannen, Waadgasjild en it Nije Winkeljen
Nijsbrief Steatefraksje no online

04-04-2012 - Nijsbrief Steatefraksje: FNP skerp op mega-wynparken en Frysk
Fierder: EFA kongres Ljouwert, provinsjale hierprizen, Noardlik Lânsdiel en skjinne enerzjy

29-02-2012 - FNP Nijsbrief febrewaris: Europa, Thialf en it gasjild
Fierder: *.frl, it Natuerakkoart en sosjale media

31-01-2012 - FNP-Nijsbrief jannewaris: politike trochbraak mei pleit gasjild
Oersjoch aktiviteiten fan de Steatefraksje

24-12-2011 - FNP winsket jim noflike feestdagen en in goede start fan 2012
Nijs út de Steaten fan desimber en noch folle mear

19-10-2011 - Nijsbrief FNP Steatefraksje oktober 2011
Ferhuzing Provinsjehûs, aksje tsjin sâltwinning en de krisis yn Europa

15-07-2011 - Nijsbrief FNP Steatefraksje july 2011
Oer kultuer, simmersluting en útfieringsakkoart koalysje

20-06-2011 - Help Tryater: de striid is noch net dien !
FNP komt op foar Tryater yn Europeesk Parlemint

26-05-2011 - Nijsbrief FNP Steatefraksje maaie 2011
Nije taakferdieling fraksje, wurkbesite Skriezekrite en debat oer ôffaloven REC Omrin

22-12-2010 - Nijsbrief FNP Steatefraksje desimber 2010
Dupearren pealrot bliid mei ynset FNP

04-11-2010 - Nijsbrief FNP Steatefraksje novimber 2010
Annigje Toering nije listlûker FNP

Argyf
2019 FNP Fryslân - Disclaimer