Annigje Toering

foto annigje toering

Wenplak: Mantgum

E-Post: annigje.toering@fnp.frl

Tillefoan: 058-2501564

 

Kader-kommisje

 

HB kontaktpersoan foar de FNP ôfdieling: Súdwest-Fryslân

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer