Jaap Cuperus

Jaap Cuperus

Wenplak: Dokkum

E-Post: jaap.cuperus@fnp.frl

Tillefoan: 0519-298087

 

2e Ponghâlder

Kaderkommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings: Achtkarspelen 

en Dantumadiel

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer