Eddie de Vries

Eddie de Vries

Wenplak: Drachten

E-Post: eddie.de.vries@fnp.frl  

Tillefoan: 0512-525392

 

Ponghâlder

Deistich Bestjoer

Finansjele kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdieling Tytsjerksteradiel

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer