Cees van Mourik

FotovanCees

Wenplak: De Gaastmar

E-Post: cees.van.mourik@fnp.frl  

Tillefoan: 0515-469393

 

Foarsitter

Deistich Bestjoer

Frijbûtserredaksje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings: De Fryske Marren en Hearrenfean

 Foarsitter

Deistich Bestjoer

Frijbûtserredaksje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings De Fryske Marren en Hearrenfean2019 FNP Fryslân - Disclaimer