Stypje ús

De FNP is wiis mei jo stim, tiid en tinkkrêft. Dêrnjonken is it ek mooglik om ús finansjeel te stypjen. Dat jildt sawol foar leden dy't in ekstra bydrage jaan wolle as foar elk dy't Fryslân en de FNP in waarm hert tadrage. In bydrage kin streekrjocht stoart wurden op bankrekken NL21RABO 030.50.14.528 op namme fan de FNP yn Ljouwert.

 

Eltse bydrage fan € 10,- ôf is tige wolkom.

 

Jo bydrage kin as jefte opfierd wurde yn de belestingoanjefte.

 

Jeften boppe de € 4500 wurde op basis fan de rjochtlinen fan it Ministearje fan Ynlânske Saken yn ús jierrekken iepenbier makke. Oan jo donaasje kinne gjin rjochten ûntliend wurde.  Tags: algemien

2019 FNP Fryslân - Disclaimer