Haadbestjoer
Algemiene E-post Haadbestjoer: hb.ynfo@fnp.frl

Cees van Mourik
FotovanCees

Wenplak: De Gaastmar

E-Post: cees.van.mourik@fnp.frl  

Tillefoan: 0515-469393

 

Foarsitter

Deistich Bestjoer

Frijbûtserredaksje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings: De Fryske Marren en Hearrenfean

 Eddie de Vries
Eddie de Vries

Wenplak: Drachten

E-Post: eddie.de.vries@fnp.frl  

Tillefoan: 0512-525392

 

Ponghâlder

Deistich Bestjoer

Finansjele kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdieling Tytsjerksteradiel

 Jaap Cuperus
Jaap Cuperus

Wenplak: Dokkum

E-Post: jaap.cuperus@fnp.frl

Tillefoan: 0519-298087

 

2e Ponghâlder

Kaderkommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings: Achtkarspelen 

en Dantumadiel

 Jehannes Elzinga
Jehannes Elzinga

Wenplak: Frjentsjer

E-Post: jehannes.elzinga@fnp.frl  

Tillefoan: 0517-234524

 

Skriuwer

Deistich Bestjoer

EFA kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings: Dongeradiel, Ferwerderadiel  en Kollumerlân

 Cees Nieboer
Cees febr 2012 lyts

Wenplak: Tsjerkwert

E-Post: cees.nieboer@fnp.frl

Tillefoan: 0515-579657

 

Digitale Media

EFA-kommisje

PR-kommisje

Enerzjy-kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdieling Ljouwert

 Hendrik de Vries
foto Henk de vries

Wenplak: Stiens

E-Post: 06-14985556

Tillefoan: hendrik.de.vries@fnp.frl

 

Twadde keamerkommisje

Enerzjy-kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP ôfdieling Waadhoeke

 Annigje Toering
foto annigje toering

Wenplak: Mantgum

E-Post: annigje.toering@fnp.frl

Tillefoan: 058-2501564

 

Kader-kommisje

 

HB kontaktpersoan foar de FNP ôfdieling: Súdwest-Fryslân

 Pytsje de Graaf
foto pytsje de Graaf

Wenplak: Ternaard

E-Post: pytsje.de.graaf@fnp.frl

Tillefoan: 0519-571929

 

HB  kontaktpersoan foar de FNP ôfdielings: Smellingerlân en Opsterlân  2019 FNP Fryslân - Disclaimer