NIJS   02-05-2012


Wynmoleplannen, Waadgasjild en it Nije Winkeljen

Nijsbrief Steatefraksje no online

Annigje Toering 2012 05  

Okkerdeis is troch de Provinsje de Cito-toets begripend lêzen Frysk foar groep 8 fan de basisskoalle presintearre.

 

De ûntwikkeling fan dizze toets komt fuort út in FNP moasje yn de foarige steateperioade. Der sil ek noch in toets foar stavering, technysk lezen en wurdskat komme moatte. Dat binne allegear stappen ta in systeem fan toetsing en learlingfolchsysteem. Us doel is úteinlik in trochgeande learline Frysk fan pjutteboartersplak oant Universiteit.

 

Wy binne tige grutsk op dit resultaat.

 

Annigje Toering, wurdfierder Taal, Kultuer en Underwiis

Reaksje? Mail a.bijlsmafryslan.nl

 

 

Klik hjir fierder nei de folsleine Nijsbrief, oer Wynmoleplannen, Waadgasjild en it Nije Winkeljen.

 

In soad lês- en sjochwille !Tags

MEAR OER DIT ÛNDERWURP
2019 FNP Fryslân - Disclaimer