NIJS   27-02-2013


Liskje Flapper ynhammere as Earste Opfolger

Fersterking foar FNP yn Steatekommisje

 Liskje 2011 lyts     

 

 

 

 

 

Liskje Flapper fan Burchwert is troch Kommissaris fan de Keninginne John Jorritsma ynhammere as Earste Opfolger fan de FNP Steatefraksje. De Earste Opfolger is gjin Steatelid mar mei foar de fraksje it wurd fiere yn de kommisjes op it Provinsjehûs.

 

 

Reaksje? Mail: l.flapperfryslan.nl

 

 

 

 

Liskje Flapper is oanskood by de FNP seksje Lân, Loft en Wetter. Se is yn de Kommisje twadde wurdfierder foar de folgjende ûnderwerpen:

 

Programma 2, Ferkear en Ferfier

Programma 3, Wetter

Programma 4, Miljeu

Programma 5, Lanlik Gebiet, Natuer en Lânbou

Programma 9, Romte en Mynbousaken 

 

Ynhammerjen Liskje Flapper 25 feb 2013 lyts 
Lokwinsken fan de CdK nei it útsprekken fan de Belofte Tags

MEAR OER DIT ÛNDERWURP
2019 FNP Fryslân - Disclaimer