NIJS   12-03-2016


Frijbûtser fan maart no online

Foto: FNP wurkbesite Spiker Ternaard

Mei ûnder oaren: Referindum Oekraïne, Omrop Fryslân en Temajûn De Fryske Marren


In soad omtinken foar it referindum op 6 april yn dizze Frijbûtser. Ultsje Hosper en Sybren Posthumus litte der beide harren ljocht oer skine. Fierder in oersjoch fan de aktiviteiten fan de Steatefraksje fan de lêste wiken. Der is in fakatuere foar in nije fraksjemeiwurker, sjoch ek de advertinsje op de webside .

 

In wiidweidich artikel giet yn op it Mediadebat yn de Earste Keamer. De Wetterskipsfraksje hat fragen steld oer it tichgoaien fan sleatten en slinken, Corlienke de Jong docht ferslach fan in slagge sprekbeurt foar studinten by de NHL, en Wiebe Hoekstra skriuwt oer in drokbesochte temajûn fan FNP De Fryske Marren. 

 

Klik hjir fierder nei de Frijbûtser Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer