NIJS   07-01-2017


Nijjiersgearsit FNP ferset nei 14 jannewaris 2017

Fanwege ferwachte gefaarlike sitewaasje op de Fryske diken

 

 

    

 

Bêste minsken,

Fanwege de ferwachte gefaarlike sitewaasje op de Fryske diken moarn, hat it bestjoer fan FNP Dantumadiel it beslút naam om de nijjiersgearsit fan sneon 7jannewaris te fersetten nei 14 jannewaris.
De lokaasje en it program bliuwe gelyk.

Wolle jo mei ite mei it buffet?
Dan kinne jo jo (op'e nij) opjaan fia de mail: fnpdantumadielgmail.com of op til. 0511 -701090.

Wy sjogge jo graach op 14 jannewaris yn restaurant Old Dutch om 16.00 oere.

Mei freonlike groetnis,
It bestjoer fan

  

FNP Dantumadiel
Sikretariaat Sigrid Keimpema
Johannes Prinsstrjitte 14 l 9269 NZ l Feanwâlden

till. 0511-701090

dantumadiel.fnp.frl         

 

 Downloads:
Program nijjiersgearsit FNP 2017


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer