NIJS   15-11-2018


Konsept-ferkiezingsprogramma FNP en amendeminten

Nei de ynrinbyienkomst foar leden oer it FNP-ferkiezingsprogram is de tekst safolle as mooglik oanpast en behoffene. Lykas oanjûn kinne leden foar de ledegearkomste fan 23 novimber amendeminten yntsjinje. Dy amendeminten moatte uterlik sneon 17 novimber om 12.00 krekt oanlevere wurde. Dat kin oer de mail nei de programkommisje fia email fnphus@gmail.com

Hjirûnder de tekst fan it konsept program én in format foar mooglike amendeminten.

Downloads:
Definityf konsept FNP program Steateferkiezings 2019.pdf
FNP amendemint foar de alg.docx
Reaksje programkommisje op amendeminten leden1.pdf


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer