NIJS   19-12-2018


Krystreses fraksjekeamer FNP Steatefraksje

Fan 22 desimber 2018 oantemei 6 jannewaris 2019 is de fraksjekeamer fan de FNP Steatefraksje sluten. Fansels binne wy fia de e-post berikber: fnpfryslan.frl  en foar dringende saken kinne jo kontakt opnimme mei ien fan de Steateleden; Corlienke de Jong, Sybren Posthumus, Klaas Fokkinga of Wopke Veenstra.

 

Wy winskje jo tige noflike Krystdagen ta en in sûn en lokkich 2019!

 

Freonlike groeten, fraksjemeiwurkers FNP Steatefraksje 2023 FNP Fryslân - Disclaimer