NIJS   16-03-2023


FNP groeit ek dizze ferkiezings

De ferkiezings foar Provinsjale Steaten fan juster hawwe sjen litten dat de minsken yn Fryslân ferlet hawwe fan in sterk regionaal lûd. Njonken de BBB, de grutte winner fan dizze ferkiezings, is de FNP der yn slagge om tûzenen ekstra stimmers oan te sprekken en ek kwa persintaazje noch wat te groeien. Yn fiif Fryske gemeenten waarden wy de twadde partij, nei de BBB.

Partijlieder Sijbe Knol: ‘Wy felisitearje de BBB as grutte winner. Der hat him juster in politike ierdferskowing foardien. Wy tankje de kiezers dy't op ús stimd hawwe, en binne grutsk op al ús minsken. leden en frijwilligers, dy't meiholpen hawwe om mei-inoar in geweldige FNP-kampanje te draaien. Yn tsjinstelling ta de lanlike partijen hawwe wy it hjir allegearre op eigen krêft dien; dat jout perspektyf foar de takomst.'

 

De FNP hâldt sa't it liket fjouwer sitten yn de Provinsjale Steaten fan Fryslân. Yn it Algemien Bestjoer fan it wetterskip is der substansjele groei en kriget de FNP der nei alle gedachten in sit by, fan twa nei trije. Us partij bestiet no 61 jier en stiet as in hûs.

 

Wy tanke alle kiezers foar it betrouwen.

 

Sijbe Knol (listlûker Provinsjale Steaten)

Bert Vollema (listlûker Wetterskip Fryslân)

Jan Arendz (foarsitter FNP Fryslân)Tags: Ferkiezings

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer