NIJS   25-03-2015


Annigje Toering krijt lintsje nei 12 jier Steaten

Ofskied PS leden 25 maart

Yn de Steategearkomste fan 25 maart 2015 is ôfskied naam fan Auke Bijlsma, Anna Martha van der Mei en Annigje Toering. Annigje mocht as langst sittende Steatelid it wurd fiere út namme fan alle leden.

Oan de ein krige hja troch Kommissaris fan de Kening John Jorritsma in lintsje opspjelde. Foar har maatskiplike fertsjinsten yn 12 jier PS (en dêrfoar in hiel soad oare partijfunksjes). Tige lokwinske út namme fan de hiele FNP.

Ofskied Annigje PS 25 maart 2015 003 
It nije Lid yn de Oarder fan Oranje-Nassau stiet de parse te wurd


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer