NIJS   22-12-2020


FNP en FvDF: Frysk befoarderje mei oersettingen jeudliteratuer

Hoe kin der sa gau mooglik in ‘Jeugd-Obe'-priis komme foar de bêste Fryske oersetting fan jeugdliteratuer? Dat freegje de FNP en FvDF yn de Fryske Steaten. Oanlieding is it grutte sukses fan Pipi Langkous yn it Frysk. Op basis fan entûsjaste lûden fan Fryske lêzers, útjouwers, skriuwers en oersetters tinke de partijen dat der ferlet is fan sa'n nije oanfiter foar it Frysk lêzen.

"Wannear kin de Jeugd-Obe der wêze?" (Sijbe Knol)

Slinger

Sijbe Knol fan de FNP en Albert van Dijk fan Forum Fryslân tinke dat de Provinsje mei it stimulearjen fan Fryske oersettingen in goed resept yn hannen hat. It belied mei taalbefoardering kin dêrmei in slinger krije, sa tinke hja: ‘Pipi Langkous yn it Frysk is rôversguod, sa waard sein. De minsken út de wrâld fan de literatuer sizze dat noch folle mear berneboeken in Fryske oersetting fertsjinje.'

 

Sjuery

De sjuery fan de Obe Postmapriis sjocht ek wol brea yn in ‘Jeugd-Obe'. De wurdfierders freegje wat de Provinsje Fryslân de lêste tiid dien hat spesifyk foar it befoarderjen fan oersettingen. ‘De deputearre hat in skoftsje lyn oanjûn ûndersykje te wollen wat der mooglik is. Wy wolle no fan har hearre wat dat ûndersyk opsmiten hat, en op hokker wize en wannear sa'n ‘Jeugd-Obe' stal krije kin binnen it provinsjaal taalbelied en it prizestelsel.'

 Downloads:
Skriftlike fragen jeugd-obe
Antwurd op skriftlike fragen jeugd-obe


Tags: Algemien, Frysk en Meartaligens, Jongerein

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer