NIJS   31-12-2019


De FNP knalt it jier út !

Wy winskje jim in sûn en lokkich 2020

Wolkom op ús nijjiersgearsit op 4 jannewaris yn Hallum!       🥂

#FNP #Fryslân #StimfanFryslân

Tags: Partijnijs

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer