NIJS   29-10-2019


Steatefragen FNP oer nije kearndoelen Frysk yn it ûnderwiis

De FNP stelt yn de Steaten fan 30 oktober mûnlinge fragen oan deputearre Poepjes oer de nije kearndoelen foar it Frysk yn it ûnderwiis. It saneamde Kurrikulum.frl – projekt leit al sûnt april stil. De fraksje wol witte wat de stân fan saken is. Der is noed oft it Fryske projekt noch wol lykop rint mei de lanlike wersjenning fan de kearndoelen Curriculum.nu.

"Rint it Frysk noch lykop mei oare fakken?" (Corlienke de Jong)

Oanbestegingsproseduere

De fragen fan de FNP binne in ferfolch op in brief oan de Steaten fan 10 july 2019. Dêryn skriuwt de deputearre oan de Steaten dat de fernijende oanpak foar it Frysk yn it ûnderwiis mear tiid freget as earder rûsd wie by sawol it Ryk as de Provinsje. Sa soe der foar de twadde faze in oanbesteging op tou set wurde moatte. Corlienke de Jong freget no hoe't it mei dy proseduere sit. Se wol ek witte oft de deputearre oerlis hân hat mei it ministearje.

  

Boustiennen

De Jong sprekt út namme fan de FNP har noed út: ‘Foar de lanlike kearndoelen lizze de ‘boustiennen' no al klear. Meartaligens wurdt dêrby ek neamd as in wichtich elemint. Mar útsoarte it Frysk yn it ûnderwiis en as omgongstaal yn dy meartalige omjouwing wurdt mei gjin wurd oer praat. Wat docht it Kolleezje om dêr wol omtinken foar te krijen? It is foar it draachflak yn it ûnderwiisfjild hiel wichtich foar it Frysk dat ús eigen provinsjale projekt Kurrikulum.frl lykop rinnen bliuwt mei it lanlike Curriculum.nl. Hoe wol it Kolleezje boargje dat útstellen foar it Frysk op 'e tiid meinommen wurde?Downloads:
FNP skriftlike fragen kurrikulum frysk


Tags: Frysk en Meartaligens

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer