NIJS   23-09-2019


FNP stelt fragen oer feilichheid brêgen yn Fryslân

Te folle steuringen; yn de Steaten fan 25 septimber stelt de fraksje fan de FNP mûnlinge fragen oer de feilichheid fan brêgen yn de provinsje Fryslân. Oanlieding binne de steuringen fan de Burgumerdaam-brêge en fan it betsjinningsproses fan seis brêgen fan Skûlenboarch út. Dy steuringen hiene ûnfeilige situaasjes ta gefolch.

"Feilichheid brêgen moat goed wêze" (Wopke Veenstra)

Wurdfierder Lanlik Gebiet, Natuer en Lânbou Wopke Veenstra: ‘Der binne by de steuring minsken oer de autodyk, troch it akwadukt yn de Sintrale As fytst, dat wie libbensgefaarlik.' De FNP wol fan it Kolleezje fan Deputearre Steaten witte wat der oan dien wurdt om sokke situaasjes yn de takomst foar te kommen.

 

 

Feilichheid fan op ôfstân betsjinbere brêgen
Wopke Veenstra: ‘By de oerdracht fan it Prinses Margrietkanaal nei Rykswettersteat waard tasein dat der in evaluaasje komme soe oer de betsjinning. Neffens ús hat dy nea plak fûn, mar mei it each op de problemen fan dizze simmer liket it ús needsaaklik dat dy evaluaasje no sa gau mooglik komt.' De FNP wiist dêrnjonken op in rapport fan de Onderzoeksraad voor Veiligheid oer op ôfstân betsjinbere brêgen yn Nederlân. De FNP fraksje hat noed oer de feilichheid en wol fan it Kolleezje witte oft de knyppunten dy't yn it rapport neamd wurde ek foar brêgen yn Fryslân jilde.

 

Foto: De Vries Media 

 

 

 

 Downloads:
Mûnlinge fragen feiligens brêgen


Tags: Wenje yn Fryslan, Wetter

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer