NIJS   16-07-2019


Fragen oer bestriding skealike Jabikskrúswoartel (Jacobskruiskruid)

De Steatefraksje fan de FNP stelt skriftlike fragen oer de bestriding fan de Jabikskrúswoartel (Sint Jacobskruiskruid) en Stikels (Distel). Oanlieding binne sinjalen dat de fersprieding fan de skealike planten út provinsjale bermen wei wer hieltyd mear tanimt. It Jabikskrûd is giftich foar melkfee en hynders.

"Wat docht de provinsje mei klachten Jabikskrûd?" (Wopke Veenstra)

Feroardering

De Provinsje hat yn 2007 op inisjatyf fan de FNP in feroardering fêststeld foar de bestriding fan it Jabikskrûd. Der is ek in provinsjale Stikelferoardering. Der wiene doedestiids in soad klachten fan benammen hynstehâlders oer de fersprieding fan de skealike planten. Reden foar de polityk om yn te gripen. Wurdfierder Wopke Veenstra freget der no op'e nij nei, want de lêste evaluaasje fan de feroarderingen wie al yn 2010. Wat is der ûnderwilens bard, sa is de fraach fan de FNP.

 

Maatregels

Veenstra wol witte hoefolle klachten der per jier binnen komme oer Jabikskrûd en Stikels. ‘Wat docht de provinsje yn it deistige behear fan wegen en bermen noch oan de bestriding fan Jabikskrúswoartel en Stikels? Sjocht it Kolleezje op basis fan meldingen en klachten ek reden om de ‘sliepende' feroarderingen op'e nij te aktivearjen en mei ekstra maatregels te kommen?' Veenstra wol de argumintaasje fan it Kolleezje datoangeande hearre.

 

 Downloads:
FNP skriftlike fragen bestriding jabikskrûd en stikels
Antwurdbrief FNP skriftlike fragen bestriding jabikskrûd en stikels


Tags: Algemien, Buorkje yn Fryslan, Natuer en lanskip, Partijnijs

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer