NIJS   15-05-2019


BACKUP alde side 'Frysk / Stanpunten program / Provinsjale steaten'

 

 

2015-2019 Minder Den Haach, mear Fryslân 

 

DEFINITIVE ferzje (5), fêststeld troch de Algemiene Ledegearkomste op 7 novimber 2014

 

Jo kinne hjir it folsleine program as *.pdf delhelje (tekst, FR)

 

U kunt hier het volledige programma als *.pdf downloaden (tekst, NL)

 

Klik hier veur et FNP pergramme in et Stellingwarfs (tekst, Stellingwarfs)

 

Klik hier foor 't FNP program in 't Bildts (tekst, Bildts)

 

 Downloads:
Definitief FNP verkiezingsprogramma 2015 nl11.pdf
FNP ferkiezingsprogram 2015 bildts1.pdf
FNP verkiezingspergramme 2015 stellingwarfs1.pdf


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer