NIJS   28-02-2019


BACKUP alde side > Wetterskip Fryslân

 Wetterskip fyt 1 lyts  

Kontakt:  

FNP Wetterskipsfraksje

Tillefoan: 06 - 232 506 19

E-post: sake.van.der.meerfnp.frl  

   slus lauwersmar
         

Skjin wetter en droege fuotten

Under dat motto wurket it Wetterskip oan de kwaliteit, kwantiteit en feiligens fan it wetter yn Fryslân.

It Wetterskip Fryslân hat in Algemien Bestjoer (AB) en in Deistich bestjoer (DB). It Algemien Bestjoer is it heechste bestjoersorgaan en bestiet út 30 leden. Dy wurde eltse 4 jier keazen troch de ynwenners fan Fryslân. Politike partijen en belangengroepen lykas de natuerorganisaasjes meie troch de wetterskipsferkiezings in tal sitten ferdiele. De tradisjonele belangen lykas de boeren en de ûndernimmers hawwe ek noch in oantal fêste sitten yn it AB. De FNP hat as politike partij op it stuit 2 sitten.

De FNP yn it Algemien Bestjoer

It Wetterskip wurket binnen it beliedsramt dat fêstlein is troch Provinsjale Steaten yn it provinsjaal Wetterhúshâldingsplan, it Streekplan en it provinsjaal Miljeubeliedsplan. 

Sake van der Meer en Jan van der Kooi sitte foar de FNP yn it Algemien Bestjoer.

Taheakke:

FNP program Wetterskip 2015-2019Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer