NIJS

Tag: Wetter


FNP Fryslan Sânwinning (pixa
02-05-2023

Partijen hawwe fraachtekens by sânwinning Iselmar

De plande sânwinning yn de Iselmar kin op minder stipe rekkenje as ferwachte. Minister Harbers fan Ynfrastruktuer en Wettersteat woe de sânwinning mooglik meitsje foar de wentebou, mar as it oan tal fan politike partijen leit kin de minis ...

FNP Fryslan Frachtskip troch kanaal (pixa
03-02-2023

Fragen oer ûntheffingen foar grutte skippen op farwei Hearrenfean

Wopke Veenstra (FNP) en Elsa van der Hoek (GrienLinks) stelle tegearre fragen oan it kolleezje oer de ûntheffingen foar grutte skippen (110 m lang, klasse Va) op de farwei nei it Hearrenfean by Terherne del. ...

FNP Fryslan Winner FNP reintonne aksje 2021: eben haëzer-skoalle do
31-01-2023

1500 reintonnen foar de ynwenners fan Fryslân!

De Provinsje stelt in regeling iepen wêrmei’t ynwenners aanst fergees in reintonne krije kinne. De Provinsje stelt mar leafst 1500 tonnen beskikber. ...

FNP Fryslan Fundearrings
07-12-2022

Partijen wolle subsydzjeregeling foar hûseigeners mei fundearringsskea

Op de Steategearkomste fan 21 desimber 2022 sille Jochem Knol (GrienLinks), Wopke Veenstra (FNP) en Hetty Janssen (PvdA) in foarstel yntsjinje foar in subsydzjeregeling foar minsken yn it feangreidegebiet mei fundearringsskea. ...

FNP Fryslan Bert vol
18-11-2022

Bert Vollema foar FNP yn Wetterskipsbestjoer

Bert Vollema (54) fan Tsjom wurdt yn it Algemien Bestjoer fan it Wetterskip de opfolger fan de yn septimber hommels ferstoarne Yde Dijkstra fan Ljouwert. De beneaming sil plak fine yn de AB-gearkomste fan it Wetterskip fan 22 novimber oankommend. ...

FNP Fryslan Sânsleatbrêge terherne (google-street v
30-08-2022

FNP: hoe giet provinsje om mei plenning en kommunikaasje fan ynfrastruktuerprojekten?

De FNP Steatefraksje wol fan it kolleezje witte hoe’t it omgiet mei de plenning en kommunikaasje fan ynfrastruktuerprojekten. Wa bepaalt wannear’t in wurk krekt útfierd wurdt en wêr is dat fan ôfhinklik? En krekt sa wic ...

FNP Fryslan Bern sw
16-08-2022

FNP: gjin algemien swimferbod foar it Fryske wetter

Neffens berjochten yn de media soe it swimmen yn iepen wetter yn de takomst wol ferbean wurde kinne. In lanlike wurkgroep is dwaande mei nije oanbefellings, en út eangst foar oanspraaklikheid soene legere oerheden it frij swimmen yn iepen wett ...

FNP Fryslan Kij duersw&acir
21-03-2022

FNP wol lânskipsfreonlik buorkjen stimulearje

Om lânskipsfreonlik buorkjen te stimulearjen, wolle de FNP-fraksjes yn Provinsjale Steaten en yn it Wetterskip dat de útsûnderingen yn it EU-lânboubelied foar wetterrike gebieten tapast wurde. Yn de nije regels stiet dat oan ...

FNP Fryslan Kij yn l&aci
14-12-2021

FNP stelt fraachtekens by grûnoankeapen De Burd

Rint de Provinsje mei grûnoankeapen op eilân De Burd by Grou foarút op in eventueel nij kanaal nei Drachten troch de Hege Warren? Dat wol de FNP witte yn skriftlike fragen oan it Kolleezje fan Deputearre Steaten. ...

FNP Fryslan Fundearringsproblem
02-10-2021

Acht partijen út de Steaten stelle fragen oer fundearringsproblematyk feangreide

Acht partijen út Provinsjale Steaten (GrienLinks, FNP, PvdD, SP, D66, PvdA, 50PLUS, ChristenUnie) stelle mei-inoar fragen oan it kolleezje oer de stân fan saken mei de fersakjende huzen yn it feangreidegebiet. ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer