NIJS

Tag: Wenje yn Fryslan


FNP Fryslan Fundearrings
07-12-2022

Partijen wolle subsydzjeregeling foar hûseigeners mei fundearringsskea

Op de Steategearkomste fan 21 desimber 2022 sille Jochem Knol (GrienLinks), Wopke Veenstra (FNP) en Hetty Janssen (PvdA) in foarstel yntsjinje foar in subsydzjeregeling foar minsken yn it feangreidegebiet mei fundearringsskea. ...

FNP Fryslan Ministearjes de h
23-05-2022

Slach om de romte: Fryske regy bliuwt nedich

De FNP yn Provinsjale Steaten wol dat Fryslân sels bepaalt hoe’t de provinsje der yn de takomst út sjen sil, wêr’t nije wenningen en wegen komme, hoe’t ús doarpen en lânskippen der aanst bylizze. Rutt ...

FNP Fryslan Plan fan yngenieur muij
20-05-2022

NIJE DATUM: Presintaasje yn Wurdum oer ferbettering ynfrastruktuer

Tiisdeimiddei 31 maaie sil yngenieur Piet Muijzert yn Hotel Duhoux yn Wurdum prate oer syn foarstellen om de ynfrastruktuer fan Fryslân en Noard-Nederlân te ferbetterjen. De FNP hat him útnûge om syn plannen út te lizz ...

FNP Fryslan Plan fan yngenieur muij
09-05-2022

UTSTELT: Presintaasje yn Marsum oer ferbettering ynfrastruktuer

Presintaasje útsteld troch sykte sprekker

Moarnmiddei sil yngenieur Piet Muijzert yn it doarpshûs fan Marsum prate oer syn foarstellen om de ynfrastruktuer fan Fryslân en Noard-Nederlân te ferbetterjen. De FNP hat him ...

FNP Fryslan Went
22-03-2022

FNP wol debat yn Steaten oer Lelylijn / Deltaplan

De Steatefraksje fan de FNP hat frege om in debat yn Provinsjale Steaten oer de plannen foar de Lelylijn en it Deltaplan Noard-Nederlân. Dizze plannen geane sa breed en der sitte safolle ferskillende romtlike en politike aspekten oan, dat it ne ...

FNP Fryslan Wenje yn frysl&aci
17-03-2022

FNP komt mei oanfalsplan wenjen!

Wenjen yn Fryslân, in serieus probleem ...

FNP Fryslan Spoar by ljou
22-01-2022

Opiny: Goedkeape kaugom

It is sa fier. De Lelyline stiet nei in bestjoerlike lobby yn it lanlike koälysje-akkoart, as ûnderdiel fan it grutte ‘Deltaplan voor het Noorden,’ en is ek al op jild set. Trije miljard ha de nije regearingspartijen der foar o ...

FNP Fryslan
04-01-2022

FNP wol dat regiobelied Ryk útgiet fan aktuele sifers en reëel ferlet

De FNP fraksje yn Provinsjale Steaten wol dat it regiobelied fan it Ryk net langer gebieten oanwiist en yndielt op basis fan âlde efterhelle befolkingsprognoazes. Dat belied hat in part fan Fryslân jierren it negative etiket ‘krimpg ...

FNP Fryslan We
03-12-2021

FNP: Provinsje, wiis gemeenten op mooglikheden foar stjoer op wentebou

De fraksje fan de FNP yn Provinsjale Steaten wol dat de Provinsje de gemeenten aktyf wiist op de nije lânlike mooglikheden om as lokaal bestjoer mear te stjoeren op de wenningmerk. ...

FNP Fryslan Wenje yn frysl&aci
20-10-2021

Reaksje op LC-kommentaar ‘Fries voelen kent geen grenzen’

Ton van der Laan skriuwt yn syn kommentaar fan tiisdei 19 oktober ‘Fries voelen kent geen grenzen’ en hy hat gelyk. Fryslân is iepen foar elk dy’t hjir thús wêze wol. Dat minsken dy’t de provinsje op in bepa ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer