NIJS

Tag: Polityk Den Haach


FNP Fryslan Gerjocht
22-09-2021

Fryske tolken yn de rjochtbank

Op oanstean fan de FNP stelle ChristenUnie en D66 fragen yn de Twadde Keamer oer de kwestje mei de Fryske tolken by de rjochtbank. ...

FNP Fryslan Binnenhof de h
04-05-2021

FNP stjoert brief oan de ynformateur: Jou ús de romte!

Yn in skriuwen oan de ynformateur freget de FNP Steatefraksje omtinken foar de grutte útdagingen dy’t yn Fryslân en Nederlân spylje. As grutste regionale partij fan Nederlân sûnt 1962, freget de partij de romte om ...

FNP Fryslan FNP mei boerburgerbewe
05-02-2021

#Seedyksesje 3. In goed petear mar oare opfettings. Yn petear mei BBB

Lykas koartlyn al oankundige giet de FNP de kommende tiid yn petear mei oare partijen en kandidaten. Net om in foarkar út te sprekken, mar om Fryske saken op de aginda te krijen. Yn petear foar Fryslân! De saneamde Seedyksesjes fine plak ...

FNP Fryslan Code or
04-02-2021

#Seedyksesje 2. Fan Scheveningen nei de Westhoek. Yn petear mei Code Oranje.

Lykas koartlyn al oankundige giet de FNP de kommende tiid yn petear mei oare partijen en kandidaten. Net om in foarkar út te sprekken, mar om Fryske saken op de aginda te krijen. Yn petear foar Fryslân! De saneamde Seedyksesjes fine plak ...

FNP Fryslan Seedyksesje 1. habtamu de
01-02-2021

#Seedyksesje 1. In goed petear mei Habtamu de Hoop.

Lykas koartlyn al oankundige giet de FNP de kommende tiid yn petear mei oare partijen en kandidaten. Net om in foarkar út te sprekken, mar om Fryske saken op de aginda te krijen. Yn petear foar Fryslân! De saneamde Seedyksesjes fine plak ...

FNP Fryslan Alg desimber
25-01-2021

De FNP en de Twadde Keamerferkiezings fan maart 2021

Yn maart mei elk dy’t dat wol wer stimme foar de Twadde Keamer. Lykas alle oare jierren ropt dat ek wer de fraach op: wat docht of fynt de FNP? Lit dúdlik wêze dat de FNP GJIN stimadvys jout. Yn ús partij binne einliks de me ...

FNP Fryslan Binne
07-10-2019

FNP komt mei tsjinútstel ferkiezing Earste Keamer

De steatefraksje fan de FNP komt mei in tsjinútstel foar de ferkiezing foar de Earste Keamer, omdat it kabinetsútstel ta in ferdwinen fan lytse partijen út de Senaat liede sil. It kabinet wol mei in wiziging fan de Grûnwet ...

FNP Fryslan Gemeente
10-07-2018

Hindrik ten Hoeve oer de weryndieling

Mienskiplike behanneling wetsútstellen gearfoegjen gemeenten, bygelyks yn Haren (Grins). ...

FNP Fryslan Hin
02-03-2016

OSF/FNP senator bepaalt nije kontoeren Omrop

Mediadebat yn Earste Keamer op 1 maart ...

2021 FNP Fryslân - Disclaimer