NIJS

Tag: Partijnijs


FNP Fryslan 01. durk stoker
23-07-2023

In Memoriam Durk Stoker

Durk Stoker is tongersdei 20 july yn de âldens fan 65 jier ferstoarn. Durk hat yn ferskate funksjes warber west foar de FNP. ...

FNP Fryslan Ynstallaasje sijbe
19-07-2023

Sijbe Knol nije FNP-deputearre

It nije kolleezje fan BBB, CDA, FNP en ChristenUnie is hjoed beëdige yn de Fryske Steateseal. De kommende fjouwer jier sil it nije kolleezje, mei dêryn FNP foaroanman Sijbe Knol, de provinsje bestjoere. De nije FNP-fraksjelieder Gerben van ...

FNP Fryslan
13-07-2023

Oparbeidzje foar Fryslân - it bestjoersakkoart 2023 - 2027

Achte FNP-leden,

Op 6 july skreaunen wy jimme oer it bestjoersakkoart dêr’t de FNP har ferantwurdlikens foar nimme sil. Doe koene wy noch neat oer de ynhâld sizze. Hjoed is it dan safier en wurdt it akkoart presintearre oan d ...

FNP Fryslan
06-07-2023

FNP berikt akkoart mei BBB, CDA en ChristenUnie

Achte FNP-leden. Twa wike ferlyn hawwe wy jimme ek skreaun. Doe wiene wy noch mar krekt bekaam fan de útnûging fan ynformateur Stoffer om petearen oan te gean mei BBB, CDA en ChristenUnie om te kommen ta in bestjoersakkoart foar Frysl&ac ...

FNP Fryslan
23-06-2023

Formaasje Fryslân 2023: ynformaasje oan de FNP-leden

De lêste dagen hawwe jimme it grif meikrigen. Ofrûne tiisdei binne de ûnderhannelingen foar in nije provinsjale koälysje tusken BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie knapt. De PvdA is oan it ein fan it proses opstapt. Dizze gong fan s ...

FNP Fryslan Fedde breeu
17-04-2023

Steatelid Fedde Breeuwsma makket plak foar Gerben van der Mei

FNP-Steatelid Fedde Breeuwsma fan Dokkum stelt syn sit beskikber oan partijgenoat Gerben van der Mei fan Tsjummearum. Oanlieding binne de ferkiezingsútslach (4 sitten foar de FNP) en it feit dat de partij nei alle gedachten yn de opposysje kom ...

FNP Fryslan Sijbe
31-03-2023

Tige spitich, mar wy bliuwe striidber

De FNP reagearret teloarsteld op it einrapport fan ynformateur Stoffer. Yn it rapport advisearret Stoffer om in kombinaasje fan de partijen BBB, PvdA, CDA en CU fierder ûndersykje te litten oft sy komme kinne ta in akkoart. ...

FNP Fryslan F.n.p jubileumfeest thialf 2112023 pdfgrafie00548
23-01-2023

Takomst laket FNP oan op jubileumfeest

De takomst stie sintraal op it jubileumfeest fan de FNP op 21 jannewaris, dat mear as 180 besikers luts. Mei de kampanjestart foar de ferkiezings foar Provinsjale Steaten en Wetterskip en mei in sympoasium oer de fierdere takomst. Der waard ek praat ...

FNP Fryslan Bertus jans po
08-01-2023

Bertus Jans Postma 1929 - 2023

Sneon berikte ús it drôve berjocht dat ús tige wurdearre lid en strider foar de Fryske taal Bertus Jans Postma op 93-jierige leeftiid ferstoarn is. ...

FNP Fryslan Jan arendz
19-11-2022

Jan Arendz nije foarsitter FNP Fryslân

Jan Arendz fan Beetstersweach is de nije foarsitter fan FNP Fryslân. ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer