NIJS

Tag: Ferkiezings


FNP Fryslan Ynstallaasje sijbe
19-07-2023

Sijbe Knol nije FNP-deputearre

It nije kolleezje fan BBB, CDA, FNP en ChristenUnie is hjoed beëdige yn de Fryske Steateseal. De kommende fjouwer jier sil it nije kolleezje, mei dêryn FNP foaroanman Sijbe Knol, de provinsje bestjoere. De nije FNP-fraksjelieder Gerben van ...

FNP Fryslan
13-07-2023

Oparbeidzje foar Fryslân - it bestjoersakkoart 2023 - 2027

Achte FNP-leden,

Op 6 july skreaunen wy jimme oer it bestjoersakkoart dêr’t de FNP har ferantwurdlikens foar nimme sil. Doe koene wy noch neat oer de ynhâld sizze. Hjoed is it dan safier en wurdt it akkoart presintearre oan d ...

FNP Fryslan
06-07-2023

FNP berikt akkoart mei BBB, CDA en ChristenUnie

Achte FNP-leden. Twa wike ferlyn hawwe wy jimme ek skreaun. Doe wiene wy noch mar krekt bekaam fan de útnûging fan ynformateur Stoffer om petearen oan te gean mei BBB, CDA en ChristenUnie om te kommen ta in bestjoersakkoart foar Frysl&ac ...

FNP Fryslan
23-06-2023

Formaasje Fryslân 2023: ynformaasje oan de FNP-leden

De lêste dagen hawwe jimme it grif meikrigen. Ofrûne tiisdei binne de ûnderhannelingen foar in nije provinsjale koälysje tusken BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie knapt. De PvdA is oan it ein fan it proses opstapt. Dizze gong fan s ...

FNP Fryslan Fedde breeu
17-04-2023

Steatelid Fedde Breeuwsma makket plak foar Gerben van der Mei

FNP-Steatelid Fedde Breeuwsma fan Dokkum stelt syn sit beskikber oan partijgenoat Gerben van der Mei fan Tsjummearum. Oanlieding binne de ferkiezingsútslach (4 sitten foar de FNP) en it feit dat de partij nei alle gedachten yn de opposysje kom ...

FNP Fryslan Sijbe
31-03-2023

Tige spitich, mar wy bliuwe striidber

De FNP reagearret teloarsteld op it einrapport fan ynformateur Stoffer. Yn it rapport advisearret Stoffer om in kombinaasje fan de partijen BBB, PvdA, CDA en CU fierder ûndersykje te litten oft sy komme kinne ta in akkoart. ...

FNP Fryslan Auke van der
18-03-2023

Auke van der Goot (FNP) kandidaat nûmer 1 foar Earste Keamer

FNP’er Auke van der Goot út Grins is sneon yn de Bilt keazen as kandidaat nûmer 1 foar in sit yn de Earste Keamer út namme fan OPNL. De FNP en oare regionale en lokale partijen yn it lân hellen woansdei by de Provinsja ...

FNP Fryslan Ferkiezingsjûn
16-03-2023

FNP groeit ek dizze ferkiezings

De ferkiezings foar Provinsjale Steaten fan juster hawwe sjen litten dat de minsken yn Fryslân ferlet hawwe fan in sterk regionaal lûd. Njonken de BBB, de grutte winner fan dizze ferkiezings, is de FNP der yn slagge om tûzenen ekstr ...

FNP Fryslan Sweefb
15-03-2023

Stim FNP op 15 maart! Thús yn Fryslân

Sa dogge wy dat hjir!
Yn Fryslân rinne wy yn in soad saken foarop. Wy binne wiis mei de romte om ús hinne, ús taal en kultuer en ús wize fan dwaan. Somtiden binne wy hjir krekt wat minder hastich as fierderop. Tiid dy't ...

FNP Fryslan Skoal
14-03-2023

De FNP is grutsk op wat we mei-inoar berikt hawwe yn de ôfrûne perioade.

Stim twa kear FNP. Foar Provinsjale Steaten en it Wetterskip! ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer