NIJS

Tag: Ferkiezings


FNP Fryslan Auke van der
18-03-2023

Auke van der Goot (FNP) kandidaat nûmer 1 foar Earste Keamer

FNP’er Auke van der Goot út Grins is sneon yn de Bilt keazen as kandidaat nûmer 1 foar in sit yn de Earste Keamer út namme fan OPNL. De FNP en oare regionale en lokale partijen yn it lân hellen woansdei by de Provinsja ...

FNP Fryslan Ferkiezingsjûn
16-03-2023

FNP groeit ek dizze ferkiezings

De ferkiezings foar Provinsjale Steaten fan juster hawwe sjen litten dat de minsken yn Fryslân ferlet hawwe fan in sterk regionaal lûd. Njonken de BBB, de grutte winner fan dizze ferkiezings, is de FNP der yn slagge om tûzenen ekstr ...

FNP Fryslan Sweefb
15-03-2023

Stim FNP op 15 maart! Thús yn Fryslân

Sa dogge wy dat hjir!
Yn Fryslân rinne wy yn in soad saken foarop. Wy binne wiis mei de romte om ús hinne, ús taal en kultuer en ús wize fan dwaan. Somtiden binne wy hjir krekt wat minder hastich as fierderop. Tiid dy't ...

FNP Fryslan Skoal
14-03-2023

De FNP is grutsk op wat we mei-inoar berikt hawwe yn de ôfrûne perioade.

Stim twa kear FNP. Foar Provinsjale Steaten en it Wetterskip! ...

FNP Fryslan De h
10-03-2023

It fallyt fan de Haachske polityk

Mei noch ien wike oant de ferkiezings fan Provinsjale Steaten draait de Haachske kampanje-masine op folle toeren. Mei in optochte striid tusken links en rjochts. Mei lanlike kopstikken dy’t mei diktaten de provinsjale filialen opdrage oare part ...

FNP Fryslan F.n.p jubileumfeest thialf 2112023 pdfgrafie00548
23-01-2023

Takomst laket FNP oan op jubileumfeest

De takomst stie sintraal op it jubileumfeest fan de FNP op 21 jannewaris, dat mear as 180 besikers luts. Mei de kampanjestart foar de ferkiezings foar Provinsjale Steaten en Wetterskip en mei in sympoasium oer de fierdere takomst. Der waard ek praat ...

FNP Fryslan
05-11-2022

De leden oan set: FNP Wetterskipsprogram 2023-2027

Op 18 novimber sille de leden fan de FNP it Wetterskipsprogram 2023-2027 fêststelle. ...

FNP Fryslan
24-09-2022

FNP set yn op Fryske oanpak foar in bettere takomst - konsept-program 2023-2027

De mienskip, it lânskip en noflik wenjen. Dy tema’s stean sintraal yn it FNP-program ‘Sa dogge wy dat hjir’ foar de ferkiezings fan Provinsjale Steaten in 2023. De partij wol it súkses fan 2022 yn ‘e gemeenten, do ...

FNP Fryslan Theun wie
04-05-2022

Theun Wiersma (50PLUS) kiest foar de FNP

Theun Wiersma, de foaroanman fan 50PLUS yn Fryslân, makket de oerstap nei de FNP. Wiersma sit op dit stuit as ienmansfraksje yn de Fryske Steaten. Hy sil syn steatelidmaatskip foar 50PLUS dizze perioade dien meitsje, mar stelt him yn 2023 net o ...

FNP Fryslan Tige
18-03-2022

Trochbraak foar FNP by ferkiezingen gemeenteried

By de gemeenteriedsferkiezingen fan woansdei hat de FNP folle mear stimmen krigen as fjouwer jier ferlyn. De trochbraak wie it hichtepunt fan in prachtige kampanje, wêryn men it boadskip fan de FNP net misse koe: op strjitte, yn it lânski ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer