NIJS

Tag: Feangreide


FNP Fryslan Fundearrings
07-12-2022

Partijen wolle subsydzjeregeling foar hûseigeners mei fundearringsskea

Op de Steategearkomste fan 21 desimber 2022 sille Jochem Knol (GrienLinks), Wopke Veenstra (FNP) en Hetty Janssen (PvdA) in foarstel yntsjinje foar in subsydzjeregeling foar minsken yn it feangreidegebiet mei fundearringsskea. ...

FNP Fryslan RekreaasjEFA
09-06-2022

FNP wol feilige rekreaasjefarwei nei Drachten

De FNP Steatefraksje hat fragen steld oan it kolleezje fan Deputearre Steaten oer de útkomsten fan it ûndersyk nei it ûntflechtsjen fan berops- en rekreaasjeferkear en it effekt dêrfan op de feiligens. Yn 2019 hie de fraksje ...

FNP Fryslan Fundearringsproblem
02-10-2021

Acht partijen út de Steaten stelle fragen oer fundearringsproblematyk feangreide

Acht partijen út Provinsjale Steaten (GrienLinks, FNP, PvdD, SP, D66, PvdA, 50PLUS, ChristenUnie) stelle mei-inoar fragen oan it kolleezje oer de stân fan saken mei de fersakjende huzen yn it feangreidegebiet. ...

FNP Fryslan Funderingssc
19-03-2021

Oanpak fundearingsskea feangreide

Tûzenen wenningen yn it Fryske Feangreidegebiet hawwe tsientûzenen euro's fundearringsskea oprûn troch it lege grûnwetterpeil. Ek op oare plakken yn Nederlân is sprake fan fundearringsskea, feroarsake troch oerheidsbelie ...

FNP Fryslan Skiep op duerswâldmer h
27-05-2020

Moasje stikstofbelied: FNP, CDA en VVD wolle regy provinsje en ynset op ynnovaasje en ferduorsuming

Op inisjatyf fan de FNP, CDA en VVD sille de Steaten fan Fryslân har woansdei útsprekke oer it belied fan de oerheid om de stikstofproblematyk op te lossen. Omdat sawol de natuer, as ek de agraryske sektor en oare bedriuwen fan grut bela ...

FNP Fryslan De wa
20-01-2020

FNP en 50PLUS wolle faasje mei oanpak fundearringen yn feangreide

De fraksjes fan FNP en 50PLUS yn Provinsjale Steaten wolle dat de provinsje him folle hurder ynset om de dupearren fan fundearringsskea en pealrot troch peilferleging fan grûnwetter te helpen. Dêrfoar komme de twa partijen tegearre mei in ...

FNP Fryslan P
21-06-2019

Foarútbuorkje mei feangreide en bioferskaat

‘Pykje’ wie op de poster it symboal foar de FNP yn ferkiezingstiid om serieus te ynvestearjen yn de greidefûgel. Yn it koalysje-akkoart binne nije doelen fêststeld foar it tal greidefûgels yn gebieten mei agrarysk natuer ...

FNP Fryslan FNP 81118 pdfgrafie94611
28-05-2018

Corlienke de Jong yn it Polytbureau oer de feangreidediskusje

Op moandei 28 maaie 2018 siet FNP-fraksjefoarsitster Corlienke de Jong oan by it Polytbureau fan Omrop Fryslân oer it plan fan de opposysje oer it feangreidegebiet. ...

FNP Fryslan Feangr
23-01-2018

Undersyk effekt gebrûk keunstdong op feangreide

Is it foar de CO2-reduksje better om organyske dong te brûken op feangrûn yn stee fan keunstdong? De FNP wol dizze fraach wittenskiplik beäntwurdzje kinne en freget dêrom in ûndersyk mei in moasje yn Provinsjale Steaten. ...

FNP Fryslan Pealrot jan van der
17-08-2015

CO2-fûnis Urgenda foar feangreidegebiet

Urgenda hat okkerdeis gelyk krigen fan de rjochter yn harren saak tsjin de Nederlânske Steat oer de CO2-útstjit. De Wetterskipsfraksje fan de FNP wol no witte wat de gefolgen fan dit fûnis binne foar it belied fan Wetterskip en Pr ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer