Kontakt mei it haadbestjoer

Algemien e-post:
HB.ynfofnp.frl
 


Wouter Wouda (foarsitter)
De Jouwer

06 25 09 51 59

wouter.woudafnp.frl

 

Jan Benedictus (ponghâlder)

Boelensloane

(06) 39027270 

jan.benedictusfnp.frl

 

Jaap Cuperus
Dokkum
(06) 22 45 83 22
jaap.cuperusfnp.frl
 

Annigje Toering
Mantgum
(058) 25 015 64
annigje.toeringfnp.frl

 

Wietske Poelman (skriuwster)
Bûtenpost 

(06) 12618378

wietske.poelmanfnp.frl

 

Janneke de Boer

Weidum

(06) 10770165

janneke.de.boerfnp.frl2022 FNP Fryslân - Disclaimer