Grutsk op wat de FNP beskrept hat dizze perioade

'Bestjoerlike ferantwurdlikheid drage op provinsjaal nivo'

'Nea earder hat in regionale partij yn in Kolleezje fan DS sitten' 

De FNP hat troch mei te dwaan oan it kolleezje sjen litten dat hja as in folwoeksen politike partij ek op provinsjaal nivo bestjoerlike ferantwurdlikheid drage kin. Nea earder hat in regionale partij - alteast in partij dy't net yn polityk De Haach fertsjintwurdige wie- yn in kolleezje fan DS sitten. Yn Fryslân net, mar ek yn hiel Nederlan net.
De FNP makket it ôfrûne desennium in stadige groei troch, bestjoert op gemeentlik nivo al jierren mei. Sterker noch, de partij hat by twa resinte gemeentlike ferkiezings wer fiks wûn, sawol yn novimber 2013 as yn maart 2014 en is yn guon Fryske gemeenten ûnderwilens de grutste politike partij.

Lês hjir fierder wat de FNP beskrept hat mei de koalysje

Lês hjir fierder wat de FNP yn de Steaten beskrept hat per ûnderwerp

Lês hjir fierder wat de FNP beskrept hat mei syn deputearre yn it Kolleezje2019 FNP Fryslân - Disclaimer