19-03-2015 - FNP wiis mei winst ferkiezingen
Konstruktyf opstelle oer nij kolleezje

17-03-2015 - Fiif (5) goede redenen foar in stim op de FNP
Ynvestearje yn de regio, foech oer de soarch, minder wynmoles, Fryslân sterker as provinsje, in ûnôfhinklik Earste Keamerlid.

16-03-2015 - Grutsk op wat de FNP beskrept hat dizze perioade
'Bestjoerlike ferantwurdlikheid drage op provinsjaal nivo'

14-03-2015 - De FNP on tour yn Hearrenfean en Ljouwert
Optredens fan Fryske artysten

11-03-2015 - Fakûnderwiis Moadefakskoalle Bakhuzen fertsjinnet stipe
Finansjele basis oplieding wif

10-03-2015 - FNP wurket gear mei Groninger Belang
Fotoferslach wurkbesite ierdbevingsgebiet Grinslân

09-03-2015 - FNP ferkiezingsfilmke 2015 is online
Fanút de gedachte: sykje net fier, wat ek tichteby te finen is!

07-03-2015 - De FNP on tour yn Drachten en Snits
Optredens fan Fryske artysten

06-03-2015 - FNP wurkbesite Stertil Koatstertille
FNP kearnwearde: 'ûndernimmerssin'

05-03-2015 - Campus It Bildt: ynvestearje yn ûnderwiis en wurk foar de regio
Wurkbesite FNP St.Anne op 4 maart 2015

03-03-2015 - Johannes Kramer yn debat oer romtelike kwaliteit
Behoud het Goud by ARK Fryslân yn Ljouwert

02-03-2015 - Provinsjale Listlûkers debat op NPO 2 mei Johannes Kramer
NOS Nederland Kiest De Provincies - 2 maart, 20.25 oere, NPO 2

26-02-2015 - Jkramer: Frysk Mediaplatfoarm foar Radio, Telefyzje en Ynternet
It stadichoan ferdwinen fan lokale en regionale media is reden ta soarch. Ek provinsjale media, de deiblêden en de omrop, hawwe minder romte en omtinken foar de provinsjale en lokale polityk.

25-02-2015 - Jkramer: FNP Ferkiezingsprogramma ek yn it Bildts!
Hjoed hat Leendert Ferwerda FNP'r en foaroanman fan de Frije Bilkerts tegearre mei my it earste eksimplaar fan it FNP ferkiezingsprogram yn it Bildts oanbean oan boargemaster Krol fan de gemeente it Bildt.

24-02-2015 - ‘Meielkoar it ferhaal fan Noardwest Fryslân promoate'
Fotoferslach FNP byienkomst Easterbierrum 23 febrewaris 2015

Argyf
2019 FNP Fryslân - Disclaimer