15-04-2011 - FNP yn Kolleezje: 'In wichtige en histoaryske stap'
Nei hast 50 jier komt FNP yn provinsjaal bestjoer

14-04-2011 - Begjinside ferkiezingen Provinsjale Steaten 2011

 fnp kampanje 234x60 tank

 

DE KANDIDATEN

 

Klik hjir foar de list, foto's en ynfo oer de FNP kandidaten

 

IT PROGRAM

 

Klik hjir foar it FNP program: Frysk, Nederlands, Stellingwarfs, Bildts 

 

DE FILMKES      

        

Dyn eigen FNP filmke op

Omrop Fryslân?

Klik hjir en stjoer no yn!04-03-2011 - Annigje Toering oan alle FNP kiezers
Reaksje op offisjele útslach ferkiezings 2 maart 2011

04-03-2011 - Nijsbrief nr. 7 FNP kampanje 2011

Annigje Toering: 'Grutsk op Fryslân en de FNP'01-03-2011 - Nijsbrief nr. 6 FNP kampanje 2011
FNP bêst sichtbere partij yn de kampanje

28-02-2011 - FNP aksje mega-wynmûnen mei Zeppelin
Ballon 100 m heech by Reduzum

27-02-2011 - Slagge aksje FNP jongerein yn Drachten
Positive reaksjes op FNP logo 'Ik hâld fan Fryslân'

26-02-2011 - FNP kampanjebus troch Fryslân

Bus fol FNP kopstikken nei Gaasterlân, It Hearrenfean, Drachten, Westereen, Damwâld, Blessum en Snits20-02-2011 - Foto's en ynfo FNP kandidaten
50 FNP Kandidaten foar Earste Keamer, Deputearren en Steateleden

18-02-2011 - FNP: plan OZB-frije sônes yn krimpgemeenten
Hûs keapje mei belestingfoardiel

18-02-2011 - Nijsbrief nr. 5 FNP kampanje 2011
Ofdielings sette harren kanonnen yn ...

14-02-2011 - FNP hâldt fan 't Bildt
Partij bringt ferkiezingsprogram no ek yn it Bildtsk

11-02-2011 - Kultuerbelied Fryslân is en bliuwt Fryske ferantwurdlikheid
Grins kin net sprekke foar ús provinsje

11-02-2011 - FNP Earste Keamerlid Ten Hoeve op kampanje yn Stiens
Stim op de FNP is stim foar Fryslân yn Den Haag

10-02-2011 - FNP wol ta op in wynmûne frij Fryslân
Ynvestearje yn oare foarmen fan echt duorsume enerzjy

Argyf
2019 FNP Fryslân - Disclaimer