05-01-2011 - Programma 2007-2011
Tekst en *.pdf dokumint NL, Frysk en Ingelsk

30-02-2007 - FNP yn RTL útstjoering
'Friezen dol op stemmen'

11-02-2007 - FNP spot wetterskipsbestjoer
Johannes Kramer oer de bestjoerlike ynrjochting fan Fryslân

11-02-2007 - FNP spot earlike ferdieling gasopbringsten
Johannes Kramer oer de ierdgasbaten en wêr't de FNP it jild oan besteegje wol

11-02-2007 - FNP spot ynvestearje yn ûnderwiis
Johannes Kramer oer de ambysjes fan de FNP mei it ûnderwiis yn Fryslân

11-02-2007 - Filmke FNP fytspartij
Sybren Posthumus en Johannes Kramer prate oer it fytsbelied fan de FNP

11-02-2003 - Sweeftrein kampanje 2003
FNP TV spotsje oer de Sweeftrein

2019 FNP Fryslân - Disclaimer