Achtkarspelen: Tige tank foar jo stim

De FNP is de grutste partij fan Achtkarspelen

Op 19 maart 2014 binne der yn de gemeente Achtkarspelen histoaryske ferkiezings west.
Foar it earst yn de nei-oarlochske skiednis is de FNP de grutste partij fan Achtkarspelen.
Wat yn Achtkarspelen yn 1982 mei 1 sit yn de ried begûn, is útgroeid ta in faktor fan grutte betsjutting.

Wy binne hiel tankber foar it betrouwen fan ús kiezers en geane Fol Fjoer Fierder foar minsk en mienskip!2019 FNP Fryslân - Disclaimer