Kollumerlân: Boppeslach foar ús FNP

Foarriedige útslach riedsferkiezingen fan 19 maart 2014:

FNP Kollumerlân is foar it earst de earste partij yn de gemeente. It is foar de gemeente Kollumerlân c.a. ek foar 't earst yn mear as 100 jier dat der troch stimming in ferskowing plak fynt op nûmer 1.


 

 

Tal stimmen:

- FNP 1417

- CDA 1262

- VVD 1239

- PvdA 815

- CU 731

Totaal 5.464

 

It tal riedssitten dat dit opsmyt is:

- FNP 4

- CDA 4

- VVD 3

- PvdA 2 

- CU 2

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer