15-03-2014 - Kollumerlân: Jan Benedictus fan Boelensloane wethâlderskandidaat FNP-Kollumerlân
15-03-2014 - Fryslân: Frijbûtser yn teken fan ferkiezings
15-03-2014 - Menameradiel: Kieze foar minsken en net foar asfalt en beton
13-03-2014 - Smellingerlân: Durk Oosterhof, Saapke Voolstra en Wietze Lap
12-03-2014 - Frjentsjerteradiel: Haadstik: Romtlike oardening en folkshúsfesting - Ferkiezingsprogramma 2014
11-03-2014 - Evert Wilstra nûmer 1 yn Opsterlân
11-03-2014 - Dongeradiel: Kieze foar minsken en net foar asfalt en beton
10-03-2014 - Kollumerlân: FNP twadde partij yn de gemeente
10-03-2014 - Littenseradiel: ús plattelân wol libje !
10-03-2014 - Menameradiel: Mei de karavan nei de doarpen op sneon 8 en 15 maart 2014
09-03-2014 - Ek yn Smellingerlân in stimwizer
09-03-2014 - Frjentsjerteradiel: Haadstik: Folkssûnens en miljeu - Ferkiezingsprogramma 2014
08-03-2014 - Dantumadiel: Jerrit de Bruin 1, Emke Peterson 2
08-03-2014 - Súdwest-Fryslân: FNP midden yn de mienskip
08-03-2014 - Frjentsjerteradiel: Plan Súd op slot?
08-03-2014 - Súdwest-Fryslân: FNP prominint yn Makkum
07-03-2014 - Ferwerderadiel: Spearpunten
07-03-2014 - Fryslân: Gaswinning soarget foar ûnrêst yn Fryslân
07-03-2014 - Frjentsjerteradiel: Keatsen fertsjinnet folweardich museum
07-03-2014 - Achtkarspelen: FNP Achtkarspelen “iepenet” doarpshûs Koatstertille
05-03-2014 - Frjentsjerteradiel: Haadstik: Sosjale Foarsjennings - Ferkiezingsprogramma 2014
04-03-2014 - Achtkarspelen: De FNP komt nei jo ta
04-03-2014 - Frjentsjerteradiel: FNP sichtber oanwêzich!
03-03-2014 - Fryslân: Ynformaasjejûn oer gaswinning yn Langsweagen
02-03-2014 - Frjentsjerteradiel: Haadstik: Sport - Ferkiezingsprogramma 2014
02-03-2014 - Littenseradiel: Praatpeal yn Wommels
27-02-2014 - Ljouwerteradiel: Loeki Bijlsma FNP nr. 6
27-02-2014 - Ljouwerteradiel: Jaap Kerstma, FNP nr. 7
26-02-2014 - Achtkarspelen: FNP op wurkbesite yn gerkesleaster-Strobos
26-02-2014 - Frjentsjerteradiel: Haadstik: Taal en kultuer - Ferkiezingsprogramma 2014
26-02-2014 - Fryslân: FNP wurkbesite Weststellingwerf Natuurlijk
24-02-2014 - Hearrenfean: Ynformaasjejûn oer gefolgen gaswinning.
24-02-2014 - Menameradiel: Mei de karavan nei de doarpen op sneon 8 en 15 maart 2014
24-02-2014 - Menameradiel: Op 8 en 15 maart a.s. met de caravan door de gemeente
23-02-2014 - Frjentsjerteradiel: Haadstik: Underwiis - Ferkiezingsprogramma 2014

Aktuiel
2019 FNP Fryslân - Disclaimer