22-03-2018 - Fryslân: Ferkiezingsposter FNP Súdwest-Fryslân Lanlik Kampioen
FNP foarsitter Cees van Mourik, riedslid Tsjerk Bouwhuis en bestjoerslid Petra Bouma hawwe by de VNG yn Den Haach de trofee yn ûntfangst nommen.

03-01-2018 - Waadhoeke: Nije grinzen, nije kânsen
Op 2 jannewaris 2018 binne de riedsleden fan FNP Waadhoeke ynstallearre. Hjir de bydrage fan Jan Dijkstra op dizze histoaryske jûn, doe noch yn syn rol as frakjsefoarsitter. Oan it ein fan de jûn is hy ynstalleard as wethâlder.

16-11-2017 - Ljouwert: Fraachpetear fan omrop LEO mei listlûker Jan Willem Tuininga

15-11-2017 - Ljouwert: Adfertinsje FNP Ljouwert yn de Huis aan Huis
De adfertinsje mei de spearpunten fan de FNP Ljouwert yn de Huis aan Huis van woansdei 15 novimber 2017. Stim FNP!

14-11-2017 - Ljouwert: Diskusje polityke partijen yn Weidum mei Hinke Roorda fan de FNP
Us Hinke die it tige goed yn de diskusje op útnoeging fan Nij Baarderadiel. As fraksjefoarsitter fan de FNP Littenseradiel wie hja fansels it bêst op de hichte wat dêr spilet.

14-11-2017 - Ljouwert: Fraachpetear fan omrop LEO mei Lyda Veldstra
Op tiisdei 14 novimber hat Lyda Veldstra in fraachpetear oer de ferkiezings hawn mei Omrop LEO. As jo op de link ôfspylje hjirûnder klikke kinne jo it nochris hearre.

03-11-2017 - Waadhoeke: FNP Waadhoeke mei de steatefraksje op reis
De riedsleden fan de no noch Frije Bilkerts en FNP-ôfdielingen hawwe mei de steatefraksje fan de FNP woansdei 1 novimber l.l. mei in Amerikaanske skoallebus in reis troch de doarpen yn aanst de nije gemeente Waadhoeke makke.

03-11-2017 - Súdwest-Fryslân: Stem 22 november FNP
De FNP Súdwest-Fryslân is blij met veel mensen , zaken en andere dingen. Om dat ook tot uitdrukking gebruiken wij voor deze verkiezingen de kreet GRUTSK. Grutsk = Trots zijn

02-11-2017 - Fryslân: FNP Waadhoeke met de statefraksy op rais
De raadsleden fan nou nag Frije Bilkerts en FNP-ofdelings hewwe met de statefraksy fan de FNP woensdeg 1 novimber met 'n Amerikaanse skoalbus 'n rais deur de dorpen in aansen de nije gemeente Waddenhoek maakt.

01-11-2017 - Waadhoeke: FNP waarboarget Biltske taal en kultuer
De FNP wol soargje mei in taal- en kultuer-nota foar de nije gemeente Waadhoeke dat de Biltske taal en kultuer, it “Bildts Aigene”, waarboarget wurdt. Dat is aktueel no de gemeente It Bilt opgean sil yn in nije gemeente. Om sjen te litten dat de FNP it Biltsk serieus nimt, binne de FNP-riedsleden, fan Frjentsjerteradiel en Menameradiel, de ôfrûne winter op Biltske les west. Dat hat fertuten dien, sy prate al aardich Biltsk.

30-10-2017 - Fryslân: Riedsferkiezingen 22 novimber 2017
Frijbûtser fan oktober 2017 no online - Doch as FNP'ers manmachtich mei oan de kampanjes foar de riedsferkiezingen op 22 novimber! Dy oprop stiet sintraal yn dizze Frijbûtser. Yn itselde artikel in portret fan de trije listlûkers fan FNP Ljouwert, FNP Waadhoeke en FNP Súdwest.

28-10-2017 - Menameradiel: Haaye Hoekstra en Sijbe Knol út Berltsum de nûmer 4 en 5 op de ferkiezingslist

23-10-2017 - Ljouwert: De stimwizer is út
Foar de gemeenteriedsferkiezings fan 22 novimber 2017 is in stimwizer makke.

23-10-2017 - Súdwest-Fryslân: Stim 22 novimber FNP - TV spot
TV spot foar de riedsferkiezings fan 22 novimber 2017 Ljouwert, Waadhoeke en Súdwest-Fryslân

23-10-2017 - Ljouwert: It mystearje fan de ferdwûne ferkiezingspoosters
Ofrûne wykein kamen der meldingen dat poosters fan de FNP fan de ferkiezingsboerden yn de gemeente Ljowert ferdwûn wienen. It is noch net dúdlik wat der mei de poosters bard is. Radio Omrop Fryslân en televyzje Omrop Leo ynterviewde ús listlûker Jan-Willem Tuininga hjiroer.

Argyf
2019 FNP Fryslân - Disclaimer