Stypje FNP Fryslân

"Dyn bydrage docht der ta!"

De FNP is wiis mei jo stim, tiid en tinkkrêft. Graach sjogge wy dat jo jo oanmelde as FNP-lid (klik hjir foar mear ynformaasje). Dêrnjonken is it ek mooglik om ús finansjeel te stypjen. Dat jildt sawol foar leden dy't in ekstra bydrage jaan wolle as foar elk dy't Fryslân en de FNP in waarm hert tadrage. In bydrage kin streekrjocht stoart wurde op bankrekken NL21 RABO 0305 0145 28 op namme fan de FNP yn Ljouwert.

 

Eltse bydrage fan € 10,- ôf is tige wolkom. De FNP is in ANBI ( Algemien Nut Beëagjende Ynstelling ) Foar mear ynformaasje sjoch hjirre.

 

Jo bydrage kin as jefte opfierd wurde yn de belestingoanjefte.

 

Jeften boppe de € 4.500,- wurde op basis fan de rjochtlinen fan it Ministearje fan Ynlânske Saken yn ús jierrekken iepenbier makke. Oan jo donaasje kinne gjin rjochten ûntliend wurde.

 2023 FNP Fryslân - Disclaimer