Fryslân en de FNP - Skiednis en takomst

Mear witte oer de Skiednis fan de FNP?

Yn 2003 is de folgjende titel útkaam, te lien by de bibleteek of te keap op it fnphusfnp.frl.

 

Huisman, Kerst - Tusken Fryske dream en Nederlânske macht - fjirtich jier Fryske Nasjonale Partij - Ljouwert 2003.  390 pp., registers, ferwizing nei fierdere literatuer en boarnen.

 

Of bestel de FNP film op DVD mei Nederlânsktalige, Ingelske en Dútske ûndertitels.

 

Hjirûnder in link om oer de skiednis fan de FNP te lêzen:


Fryslân en de FNP - Skiednis en takomst

Fryslân en de FNP - Skiednis en takomst

Fryslân en de FNP - Skiednis en takomstDownloads:
Skiednis fan de FNP


2023 FNP Fryslân - Disclaimer