15-03-2016 - Referindum assosjaasjeferdrach Oekraïne
29-01-2016 - Johannes Kramer sprekt by FNP-susterpartij SSW yn Sleeswyk-Holstein
31-12-2015 - Nederlânsk foarsitterskip EU iensidich rjochte op Rânestêd
17-12-2015 - Prachtich ferkiezingsresultaat regionalen op Corsica
23-09-2015 - Regear werom fluite oer Omrop fia Europarlemint
19-04-2015 - FNP moasje bringt omkearde bewiislêst mynbouskea nei Europa
18-04-2015 - FNP moasje: ekstra middels foar biologyske lânbou yn Europa
12-03-2015 - Fryske deputearre Johannes Kramer wol sterke regio's yn Europa
26-02-2015 - FNP: omkearde bewiislêst skea delfstofwinning
15-12-2014 - Weromsjen op FNP referendum reis Skotlân
21-11-2014 - FNP komt op foar Sorben
09-10-2014 - Trainee socht foar EFA-buro Brussel
18-09-2014 - Fryslân hat ferlet fan in referindum
03-06-2014 - FNP reis nei Skotlân
26-05-2014 - FNP tige ynnommen mei EFA-súkses Europeeske ferkiezings
16-05-2014 - FNP: eigen kiesdistrikt Fryslân foar Europeeske ferkiezings
14-04-2014 - De FNP en de Europeeske ferkiezings
27-03-2014 - EFA yn aksje foar Omrop Fryslân
14-02-2014 - Europeeske stipe foar Omrop Fryslân
10-02-2014 - FNP: mear demokrasy en solidariteit yn Europa
17-11-2013 - Jongerein: Fakatuere foar stazjêr by de CMC yn Brussel
12-11-2013 - FNP freget Europeeske stipe foar takomst Omrop Fryslân
01-10-2013 - Europastrategy Fryslân mear op takomst rjochtsje
19-08-2013 - Fakatuere trainee polityk meiwurker EFA-buro yn Brussel
19-06-2013 - Unanime stipe Europeesk Parlemint foar rapport bedrige talen
21-05-2013 - Fakatuere kommunikaasjemeiwurker EFA-buro Brussel
15-04-2013 - Bestjoer Fryslân moat bliuwe
05-03-2013 - FNPjongerein: Olrik Bouma keazen as sekretaris-generaal EFAy Brussel!
27-02-2013 - FNP: Europeeske stipe foar takomst Fryslân
07-12-2012 - Fotoferslach FNP wurkbesite SSW yn Sleeswyk-Holstein
03-12-2012 - Kampanje foar de Fryske taal as wrâlderfgoed
28-11-2012 - FNP op wurkbesite by regearingspartij SSW yn Sleeswyk-Holstein
21-10-2012 - FAKATUERE trainee EFA-buro Brussel
19-10-2012 - Posthumus (FNP) stipet Slovenen yn Itaalje
23-07-2012 - Posthumus (FNP) jout ynlieding gefolgen Eurokrisis

Aktuiel
2019 FNP Fryslân - Disclaimer