05-02-2016 - OSF/FNP senator kritysk yn mediadebat
21-10-2015 - OSF easket minder gaswinning
10-10-2015 - Regionale omroep of Fryske publike Omrop ?
17-09-2015 - Keamerfragen OSF oer skrassen status regionale organisaasjes monumintesoarch
26-05-2015 - FNP bliid mei Hindrik ten Hoeve yn Senaat
04-05-2015 - OSF no wis fan sit yn Earste Keamer
01-04-2015 - De OSF gedoogt net mar wol al dingen berikke
13-02-2015 - Lokalo's oan de macht ?
27-11-2014 - OSF-FNP senator Kees de Lange: soarch oer Wet Langdurige Zorg
24-06-2014 - Debat yn Earste Keamer oer yntegriteit
17-03-2014 - Lannelike TV-spot - stim lokaal, stim regionaal, stim FNP !
28-12-2013 - Leaver gjin Noarderling by Rykswettersteat: keamerfragen
09-12-2013 - OSF kritysk yn debat oer Skatkistbankieren
27-11-2013 - Nei in minsklike mjitte
07-10-2013 - Het eerlijke verhaal over het kabinet-Rutte
19-06-2013 - FNP senator kritysk op bestjoersfisy Plasterk yn Earste Keamer
07-05-2013 - Provinsjale partijen bondelje de krêften
02-05-2013 - Senator Kees de Lange knibbelet net foar Willem Alexander
13-03-2013 - "Onafhankelijkheid zonder gebondenheid bestaat niet"
20-11-2012 - OSF / FNP bydrage Algemiene Skôgings Earste Keamer
28-08-2012 - Nije hiemside OSF-fraksje Earste Keamer
05-04-2012 - Fragen Earste Keamer oer stúdzje Frysk Grins
20-01-2012 - Keamerfragen OSF oer gasopbringsten Noardeast-Fryslân
19-09-2011 - Oerlis bestjoer en Steatefraksje mei senator Kees de Lange
20-06-2011 - Kom yn'e kunde mei de nije FNP senator Kees de Lange
19-04-2011 - Er is nog wel plaats voor het eigen OSF geluid !
29-03-2011 - OSF docht as ûnôfhinklike partij mei oan ferkiezings Earste Keamer
08-03-2011 - Ten Hoeve: provinsjale fertsjintwurdigers yn Earste Keamer
11-02-2011 - Keamerfragen FNP senator Ten Hoeve oer ûnderhannelingen kultuer
03-02-2011 - FNP senator 'cultfiguur'
09-12-2010 - FNP senator Ten Hoeve risiko foar kabinet-Rutte
15-11-2010 - Wat hat in FNP / OSF senator allegear by de ein?
05-11-2010 - OSF nijsbrief novimber 2010
25-09-2010 - Hoe fierder mei Fryslân ?
25-08-2010 - Geart Benedictus verzucht: 'Fractiegenoten instrueren niet makkelijk'

Aktuiel
2019 FNP Fryslân - Disclaimer