29-11-2017 - Gearwurkjende gemeenten binne net goedkeaper út
As gemeenten gearwurkje, jouwe se dêrnei noch like folle jild út. Dat docht bliken út ûndersyk fan it Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) fan de Ryksuniversiteit yn Grins.

15-05-2017 - Frjentsjerteradiel: Ofslúting FNP ôfdieling Frjentsjerteradiel
Op 10 maaie hat de lêste gearkomste fan FNP Frjentsjerteradiel west. We hawwe as bestjoer, fraksje en leden mei inoar werom sjoen yn de tiid. Sintraal dêrby stie dat elts him sa thús fielde, de noflike sfear en de iepenheid wêrmei’t ek ferskillen fan miening besprutsen wurde koenen. Der waard dan ek de hoop útsprutsen dat we dit trochsette sille yn de nije ôfdieling FNP Waadhoeke.

09-01-2017 - Weryndieling leveret finansjeel neat op
Proefskrift Geertsema bij COELO

30-06-2016 - Positive sjenswize Provinsje op weryndieling 2018
Mei wiidweidige paragraaf oer it Frysk en it Bildts

23-06-2016 - Amtlike fusy helpt allinnich lytste gemeenten foarút
Proefskrift bestjoerskundige Laurens Zwaan

25-04-2016 - Frjentsjerteradiel: Weryndielingsbeslút
Tongersdei 21 april 2016 wie de koartste riedsgearkomste ea. In kertier nei de iepening waar de gearkomsten sletten.

04-08-2015 - Amtlike fusy liedt net ta better bestjoer
Amtlike fusy makket de ympotinsje fan gemeenterieden allinnich mar grutter. Allinnich as ek it bestjoer fusearret, kinne de rieden harren wurk goed dwaan, stelt saakkundige Jo Horn.

20-04-2015 - Positive effekten weryndieling fier te sykjen
Utkomsten grutskalige ynternasjonale stúdzje

30-06-2014 - Gemeentelike weryndieling besparret gjin jild
Rapport COELO fan de Ryksuniversiteit Grins

17-12-2013 - Fryske Marren - nije namme kostet gjin € 400.000
Artikel Hindrik ten Hoeve

14-07-2013 - Littenseradiel: Wêrom’t ik foar weryndieling stimd ha
Op 24-6-2013 is it riedsútstel oer de takomst fan Littenseradiel oannommen, wat ynhâldt dat fierdere stappen ta opsplitsen fan ús gemeente yn gong set wurde.
De FNP fraksje wie net ienriedich, Jeltsje ljochtet har stânpunt ta.

10-07-2013 - Littenseradiel: Stânpunt fan FNP oer de weryndieling
De FNP (bestjoer, leden en it grutste part fan de fraksje) is net per definysje tsjin in werydieling mar wy binne wol tsjin dit foarstel fan B&W en wol om de folgjende redenen.

03-07-2013 - Fryslân: Earste Keamer easket better ferhaal fan Plasterk
Weryndielingsútstellen yn de kuolkast set

30-05-2013 - Nij beliedsramt weryndieling 2013 fan it Ryk
Provinsje krijt mear te sizzen

15-05-2013 - Ferwerderadiel: De FNP en de weryndieling
Nei oanlieding fan de artikels yn it SSN fan in fjirtjin dagen lyn, binne wy as FNP ek ferskillende kearen frege nei ús stânpunt oer de takomst fan de gemeente en ús miening oer it referindum.

Argyf
2019 FNP Fryslân - Disclaimer