Utwurking fan de FNP fisy 'Takomst fan Fryslân, Fryslân sels oan it roer'

De FNP is fan betinken dat Fryslân folle mear sizzenskip krije moat omdat dat in soad foardielen foar de ynwenners fan Fryslân opsmyt. Dat docht bliken út de FNP-takomstfisy ‘Fryslân sels oan it roer’ dy’t op 24 oktober presintearre is. Hjirûnder de link nei de fisy:

Downloads:
Utwurking FNP fisy-frysln sels oan it roer def.pdf


2019 FNP Fryslân - Disclaimer