30-10-2018 - Fragen en antwurden oangeande de Takomstfisy FNP foar Fryslân

25-10-2018 - FNP: mear foech is better foar Fryslân
Ljouwert – De FNP is fan betinken dat Fryslân folle mear sizzenskip krije moat omdat dat in soad foardielen foar de ynwenners fan Fryslân opsmyt. Dat docht bliken út de FNP-takomstfisy ‘Fryslân sels oan it roer’ dy’t op 24 oktober presintearre is.

24-10-2018 - Utwurking fan de FNP fisy 'Takomst fan Fryslân, Fryslân sels oan it roer'
De FNP is fan betinken dat Fryslân folle mear sizzenskip krije moat omdat dat in soad foardielen foar de ynwenners fan Fryslân opsmyt. Dat docht bliken út de FNP-takomstfisy ‘Fryslân sels oan it roer’ dy’t op 24 oktober presintearre is. Hjirûnder de link nei de fisy:

31-12-2013 - Fuortgong ûntwikkeling takomstfisy FNP
Oersjoch aktiviteiten septimber-desimber 2013

30-10-2013 - Fryslân: Grut-Fryslân? Gekkepraat!
FNP tsjin oprispingen bestjoerlike skaalfergrutting

26-08-2013 - Fryslân: FNPj Debatjûn 'Takomst fan Fryslân' 9 sept 2013 De Bres
Sprekkers David Linden - Young Scots for Independence - en Ultsje Hosper - foarsitter FNP

20-06-2013 - Fryslân: Ynterpellaasjedebat yn Steaten oer ferlies banen Rykstsjinsten
Rânestêd-kabinet boartet mei Fryske wurkgelegenheid

19-06-2013 - FNP-senator kritysk op bestjoersfisy Plasterk yn Earste Keamer
OSF freget bettere analyse nut en needsaak fusy provinsjes

17-06-2013 - In autonome provinsje Fryslân ?
Opinystik Friesch Dagblad 11 juny 2013

13-06-2013 - Fryslân: Lobby foar gasbaten trochsette
Regear erkent fynplakfoardiel foar de regio

31-05-2013 - Fryslân: Nij perspektyf foar Fryslân
Fyzjestik fêststeld yn Ledegearkomste FNP 31 maaie 2013

2019 FNP Fryslân - Disclaimer