Provinsjale Steaten

Fan 10:00 oant 16:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs


Iepenbiere gearkomste

 

Wichtige punten foar de FNP op de wurklist:

 

- Romte foar Sinne (planologyske romte biede foar 'sinnegreiden')

- Programmatyske Oanpak Stikstof (PAS)

- Belizze by de Nederlandse Waterschapsbank

- Provinsjale bydrage stasjonsomjouwing Ljouwert 

 

en fierder

 

- Ynstelling Breedbânfûns Fryslân BV (Hammerstik)

- Oanbesteging Akkountantstsjinsten (Hammerstik)

 

- VVD inisjatyf-útstel eksportbefoardering

 

Foar de folsleine wurklist en stikken klik hjir. 

en om de gearkomste op ynternet te folgjen gean nei de live útstjoering fan de Steaten. 2021 FNP Fryslân - Disclaimer